Ogólne Warunki Najmu

Niniejsze Ogólne Warunki  Najmu mają zastosowanie do wszelkich umów najmu w których Bazet Serwis Sp. z o. o. występuje jako Wynajmujący.

 1. Przedmiot najmu i okres jego trwania ustalany jest wg protokołów zdawczo-odbiorczych.
 2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu najmu za faktyczny okres trwania najmu, według stawek wyszczególnionych w cenniku Wynajmującego obowiązujących w dacie wydania Najemcy przedmiotu najmu, powiększonego o należny podatek od towarów i usług (VAT). Cennik jest dostępny w siedzibie firmy Bazet Serwis Sp. z o.o., jak również na stronie internetowej www.bazet-serwis.pl
 3. W przypadku gdy okres korzystania z przedmiotu najmu jest dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc, Wynajmujący może podzielić okres rozliczeniowy fakturami wystawianymi na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
 4. Za przekroczenie przez Najemcę terminu płatności czynszu najmu, Wynajmujący ma prawo naliczyć odsetki ustawowe a także zaliczyć na poczet należnego czynszu kaucję wpłaconą przez Najemcę.
 5. Koszty związane z transportem i eksploatacją przedmiotu najmu ponosi Najemca
 6. oświadcza , że przedmiot najmu w momencie jego odbioru jest sprawny.
 7. Najemca jest zobowiązany użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi oraz należycie zabezpieczyć go przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą.
 8. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji. Przy zwrocie sprzęt  musi być czysty. Za umycie brudnego sprzętu Najemca będzie obciążany kwotą 50zł za każdą sztukę sprzętu.
 9. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do chwili zwrotu przedmiotu najmu potwierdzonego przez Wynajmującego protokołem zdawczo-odbiorczym.
 10. W przypadku nie dokonania przez Najemcę zwrotu przedmiotu najmu w terminie 3 dni roboczych od rozwiązania umowy najmu danego urządzenia, jak również w przypadku utraty (w tym kradzieży) przedmiotu najmu oddanego do korzystania Najemcy, Najemca zapłaci na żądanie Wynajmującego kwotę stanowiąca równowartość urządzenia będącego przedmiotem najmu, ustaloną według cen rynkowych zakupu nowego urządzenia tego samego typu i marki.
 11. Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania na własny koszt wszelkich napraw i usunięcia awarii przedmiotu najmu powstałych w następstwie normalnego zużycia przy jego prawidłowej eksploatacji. W pozostałych sytuacjach, w szczególności w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu przez Najemcę, koszty naprawy i usuwania awarii obciążają Najemcę. Nie dopuszcza się żadnych napraw we własnym zakresie w wypożyczonych urządzeniach.
 12. W razie uszkodzenia przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy tj. robocizny oraz części zamiennych. Wartość uszkodzenia będzie wyceniona przez Wynajmującego na podstawie aktualnych cen części zamiennych i robocizny niezbędnych do jej usunięcia .
 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu, dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę, która będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia wynajętego przedmiotu najmu . Dokumentem uzupełniającym dla ustalenia przyczyn uszkodzenia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Najemcy – Wynajmującego na podstawie oględzin zewnętrznych , rozruchu próbnego i działania przedmiotu najmu oraz ewentualnej kontroli widocznych uszkodzeń.
 14. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia przy używaniu przedmiotu najmu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy .
 15. Najemca jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego o każdorazowej zmianie miejsca użytkowania i przechowywania przedmiotu najmu. Najemca jest również obowiązany powiadomić Wynajmującego o utracie (w tym kradzieży) przedmiotu najmu, niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu.
 16. Wynajętego sprzętu bez pisemnej zgody Wynajmującego nie wolno podnajmować osobom trzecim lub dopuszczać do jego użytkowania przez inne strony.
 17. Wynajmującemu przysługuje prawo dostępu i kontroli miejsca w którym sprzęt jest przechowywany.
 18. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu i odebrać przedmiot najmu bez wcześniejszego powiadomienia Najemcy w przypadku :a) niedotrzymania przez Najemcę warunków umowy najmu,
  b) podejrzenia o wyłudzeniu przedmiotu najmu,
  c) złego zabezpieczenia przedmiotu najmu przez Najemcę przed kradzieżą,
  d) zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu najmu przez co najmniej 7 dni od upływu terminu zapłaty określonego na fakturze wystawionej przez Wynajmującego.
 19. Najemca zobowiązuje się do dokonania odbioru technicznego przez odpowiednie organy, w szczególności UDT oraz zapewnienia obsługi przedmiotu najmu przez osoby posiadające odpowiednie , wymagane przez prawo , uprawnienia i kwalifikacje.
 20. W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego firmy Wynajmującego Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Najemcy, zaś Najemca do zwrotu wynajętego sprzętu.
 21. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Wynajmującego.
 22. Ogólne Warunki Najmu stanowią integralną cześć umowy najmu pomiędzy Bazet Serwis Sp. z o.o. (Wynajmujący) a Najemcą. Wraz z podpisaniem umowy najmu, Najemca potwierdza swoim podpisem, iż otrzymał egzemplarz Ogólnych Warunków Najmu, zapoznał się postanowieniami w nich zawartymi oraz akceptuje je i wyraża wolę, aby były one częścią umowy łączącej go z Bazet Serwis Sp. z o.o.
 23. W przypadku rozbieżności pomiędzy umową najmu a Ogólnymi Warunkami Najmu, pierwszeństwo mają zapisy umowy najmu.